A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017.gada 20.aprīļa protokols Nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 92 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas direktoru
2 93 Grozījums Cēsu novada domes  01.07.2009. lēmumā Nr.48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
3 94 Par “Patapinājuma līguma Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā” Nr. 2/2012/4-5 izbeigšanu pirms termiņa
4 95 Par telpu nomas izmaksām Cēsu Valsts ģimnāzijā
5 96 Par ēdināšanas maksas noteikšanu Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā tautas deju festivāla  “Latvju bērni danci veda” dalībniekiem
6 97 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
7 98 Par projekta pieteikuma  „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
8 99 Par Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmuma Nr. 333 “Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanu” atcelšanu un finansējuma piešķiršanu
9100 Par sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā ēku (būvju) nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads pirkšanu
10101 Par sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads pirkšanu
11 102 Grozījumi Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā Nr. 444 “Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”
12 103 Par iestādes Cēsu novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu
13 104 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2016. gada pārskata apstiprināšanu
14 105 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „ Sociālais dienests” 2016. gada pārskata apstiprināšanu
15 106 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 2016. gada pārskata apstiprināšanu
16 107 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas 2016. gada pārskata apstiprināšanu
17 108 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra 2016. gada pārskata apstiprināšanu
18 109 Par „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pašvaldības aģentūras 2016. gada pārskata apstiprināšanu
19 110Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2016. gada pārskata apstiprināšanu
20 111 Par telpu nomas maksu
21 112 Par Cēsu novada domes 2017.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
22 113 Par aizņēmumu projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” realizācijai
23 114 Par aizņēmumu projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Cēsu novadā I kārta” realizācijai
24 115 Par aizņēmumu projekta „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā”” realizācijai


Printēt