A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017.gada 30.marta protokols Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 72 Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001, Valmieras ielā 1,  Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
2 73 Par Cēsu pilsētas pansionāta automobiļa VW CARAVELLE nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
3 74 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai  Leona Paegles ielā 8B-22, Cēsīs, Cēsu novadā
4 75 Grozījumi Cēsu novada domes 22.11.2012. lēmumā Nr. 553 “Par Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem publiskos izklaides un svētku pasākumos”
5 76 Par nedzīvojamo telpu (aerobikas zāles) Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksas apstiprināšanu
6 77 Par diennakts uzturēšanās izmaksām Cēsu Valsts ģimnāzijā
7 78 Par dalības maksas tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda“ apstiprināšanu
8 79 Par finansiālu atbalstu rakstu krājumu izdošanu par Cēsu Viduslaiku pils arheoloģiskajiem pētījumiem un unikāliem atradumiem
9 80 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’
10 81 Cēsu iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Cēsu Projekti” nolikuma apstiprināšana
11 82 Par projekta pieteikuma „ Vaives Amatu mājas darbības pilnveidošana” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
12 83 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. X Līgatnes ielā X, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu 
13 84 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. X Vaives ielā X, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu 
14 85 Grozījumi Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmumā Nr. 330 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā”
15 86 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2016.gadā
16 87 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2016.gadā
17 88 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo  Cēsu pilsētas SIA „Vinda” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2016.gadā
18 89 Par finansiālu atbalstu Latvijas politiski represēto apvienības un nodibinājuma “Kokneses fonds” iniciatīvai
19 90 Par projekta pieteikuma  „Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
20 91 Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr. 8 ,,Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr. 2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”” precizēšanu


Printēt