A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017.gada 9.marta protokols Nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 47 Par Rāmuļu pamatskolas direktoru
2 48 Par ciemu statusa piešķiršanu un atcelšanu Vaives pagastā, Cēsu novadā
3 49 Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu dzīvojamai mājai Caunas ielā 8, Cēsis, Cēsu nov.
4 50 Par Cēsu novada domes 2017.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 ”Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” precizēšanu
5 51 Par pārvaldes uzdevuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai
6 52 Par reglamenta „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā”  apstiprināšanu
7 53 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
8 54 Par Cēsu 2.pamatskolas dalību Eiropas Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.1. 1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”
9 55 Par Cēsu novada domes 2017.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” precizēšanu
10 56 Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021.gadam” apstiprināšanu
1157 Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17. novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
12 58 Par VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizēšanas darba grupām
13 59 Par Cēsu novada domes 2017. gada 9.marta  saistošo noteikumu Nr. 7 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Cēsu novadā" apstiprināšanu
14 60 Par telpu nomas maksu biedrībai Y'S MEN klubs "Cēsis"
15 61 Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu
16 62 Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no SIA “Cēsu siltumtīkli” nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
17 63 Par nolikuma “Grozījumi konkursa „Dari Cēsīm” nolikumā”” apstiprināšanu
18 64 Par grozījumiem p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” budžetā
19 65 Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā” apstiprināšanu
20 66 Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Cēsu novada domes 31.03.2016.saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā” apstiprināšanu
21 67 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
22 68 Par grozījumiem Līvu pamatskolas budžetā
23 69 Par projekta pieteikuma  „Dabas taka Latvijai” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
24 70 Par projekta pieteikuma „Videi draudzīgākā Cēsu iela” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
25 71 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu


Printēt