A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017. gada 16. februāra protokols Nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 31 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
2 32 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku amata vienībām
3 33 Par Cēsu novada domes 2017.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
4 34 Par Cēsu novada domes 2017.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu
5 35 Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001, Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
6 36 Par Cēsu novada domes 2017.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
7 37 Par Zemes nomas līguma Nr.698/2013/2-7 par zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs,  Cēsu nov., nomu izbeigšanu pirms termiņa
8 38 Par projektu  “Zivju resursu pavairošana Cēsu novada Vaives pagasta Mazuma ezerā”
9 39 Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
10 40 Par nekustamā īpašuma- Vaives ielā 22A, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
11 41 Grozījumi Cēsu novada domes 16.05.2013. lēmumā Nr.199 “Par pilnvarojumu atsevišķos nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos”
12 42 Par Cēsu novada domes 2017.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.5  “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu
13 43 Par projekta „Cēsnieka grāmatzīme “ iesniegšanu „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” atklātam projektu konkursam „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”
14 44 Grozījums Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
15 45 Par grozījumiem Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr.167 „Par zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā , daļas nomu”
16 46 Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli


Printēt