A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017. gada 26. janvāra protokols Nr.1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 1 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Elm Media”
2 2 Par skolēnu prakses organizēšanu vasaras brīvlaikā Cēsu novadā
3 3 Par zemes gabalu Palasta iela 27 un Zaļā iela 2, Cēsīs, Cēsu nov., daļu iznomāšanu
4 4 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. XX Vaives ielā X, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
5 5 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.X Līgatnes ielā XX, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
6 6 Grozījums Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmumā Nr. 330 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā”
7 7 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads atsavināšanas atlīdzības apmēru
8 8 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā ēku (būvju) nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads atsavināšanas atlīdzības apmēru
9 9 Par SIA “MIAB” parādsaistību segšanu ieskaita veidā ar tās veiktajiem ieguldījumiem nomas objektā Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
10 10 Par zemes gabala nomu ielas izbūves vajadzībām Kovārņu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
11 11 Par zemes gabala nomu ielas izbūves vajadzībām Kovārņu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
12 12 Lēmuma projektsPar grozījumiem Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr. 217 “Par dienesta viesnīcas pakalpojumu Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem”
13 13 Par  maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
14 14 Par projekta iesnieguma „Jaunaudzes retināšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā Mākoņi” iesniegšanu Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē
15 15 Par vēlēšanu iecirkņiem
16 16 Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu
17 17 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu
18 18 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu
19 19 Par noteikumu “Grozījumi SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumos” apstiprināšanu
20 20 Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ finanšu un nefinanšu mērķiem
21 21 Par dzīvojamās telpas Nr.X un Nr.X Dzirnavu ielā XX, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
22 22 Par dzīvojamās telpas Nr.X  Dzirnavu ielā XX, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
23 23 Par dzīvojamās telpas Nr.X Dzirnavu ielā XX, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņā pagarinājumu
24 24 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. XX Leona Paegles ielā XX, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu 
25 25 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. X Gaujas ielā XX, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu 
26 26 Par nolikuma “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu
27 27 Par Cēsu novada domes 03.11.2016. lēmuma Nr. 282 „Par meliorācijas projekta tālāku virzību” apturēšanu
28 28 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
29 29 Par projekta pieteikuma  „Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
30 30 Par Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” apstiprināšanu


Printēt