A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016. gada 29.decembra protokols Nr.19

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 334 Par (vārds, uzvārds) 2016.gada 23.novembra iesniegumu par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr. 178  “Par atteikumu reģistrēt (vārds, uzvārds) Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā” apstrīdējumu
2 335 Par Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” darba plāna 2017.gadam apstiprināšanu
3 336 Par „Cēsu Pils darbības stratēģijas 2017-2023” apstiprināšanu
4 337 Par Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikuma apstiprināšanu
5 338 Grozījumi Cēsu novada domes 11.08.2016.lēmumā Nr.216 “Par Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pievienošanu "Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram”
6 339 Par Draudzīgā  Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Attīstības plāna 2016. – 2019. gadam  apstiprināšanu
7 340 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Biedrību “Latvijas zinātnes centru apvienība”
8 341 Par zemes gabala nomu ielas infrastruktūras izbūvei Saulrītu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
9 342 Par  Cēsu novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna un energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu
10 343 Par dalību projekta „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošana” īstenošanā 2017.gadā
11 344 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2017.gada investīciju plāna saskaņošanu
12 345 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
13 346 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
14 347 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
15 348 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
16 349 Par Cēsu novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Cēsu novada 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
17 350 Par ilgtermiņa aizņēmumu dzīvojamās mājas atjaunošanai
18 351 Par precizējumiem Cēsu novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.22  ”Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”
19 352 Par precizējumiem Cēsu novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
20 353 Par Cēsu novada pašvaldības sadarbību ar Pārgaujas novada pašvaldību  projekta “Dabas  infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados”
21 354 Par projekta “Dabas  infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados” iesniegšanu un īstenošanu
22 355 Par Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmuma Nr.220 „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu atcelšanu
23 356 Par projekta pieteikuma „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
24 357 Par Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmuma Nr.221 “Par projekta pieteikuma “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā 1.kārta“ iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu atcelšanu
25 358 Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā 1. kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
26 359 Par Cēsu novada pašvaldības autogreidera maksas pakalpojumu noteikšanu
27 360 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
28 361 Par finanšu līdzekļu ieguldīšanu nekustamajā īpašumā Palasta iela 6, Cēsis, Cēsu novads
29 362 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.41 “Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas, Cēsu bērnu un jauniešu centra un Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagoģisko darbinieku amatalgām”
30 363 Par deleģēšanas līgumu
31 364 Par nekustamā īpašuma- Alkšņu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
32 365 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu


Printēt