A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016. gada 15.decembra protokols Nr.18

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 314 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”
2 315 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmumā Nr.230 “Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
3 316 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.36 “Par Cēsu pilsētas Sporta skolas, Cēsu pilsētas Mākslas skolas un Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktoru amatalgām”
4 317 Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos 2017. gadā
5 318 Par Cēsu novada domes 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.24 “Cēsu novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
6 319 Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmumā Nr. 310 “Par SIA “Cēsu siltumtīkli” 2016. gada investīciju plāna saskaņošanu”
7 320 Par nepabeigtā būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu
8 321 Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
9 322 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 266 „Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23”
10 323 Par 09.01.2015. Telpu nomas līguma Nr. 6/2015/2-7 izbeigšanu pirms termiņa
11 324 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 22A,  Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12 325 Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.3, Gaujas ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
13 326 Par nodrošinājuma naudas atmaksu
14 327 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 1 Vaļņu ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
15 328 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Gaujas ielā 32, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
16 329 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 39 Leona Paegles ielā 4A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
17 330 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā
18331 Par Cēsu novada domes 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr. 25  “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos  Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu
19 332 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
20 333 Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanu


Printēt