A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 13.oktobra protokols Nr.15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 252 Par Cēsu novada pašvaldības dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras  plānotā projekta 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanā
2 253 Par Latvijas simtgades pasākumu rīkošanas darba grupu Cēsu novadā
3 254 Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu speciālistu piesaistei
4 255 Par pašvaldības stipendijām
5 256 Par zemes gabala „Noras”, Vaives pag., Cēsu nov., iznomāšanu
6 257 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
7 258 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma -  dzīvokļa Nr. 3 Gaujas  ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
8 259 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - garāžas ēkas  Valmieras  iela 1, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9 261 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas zinātnes centru apvienība”
10 262 Par projekta pieteikuma „STEP UP CRAFT” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
11 263 Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda iela 56, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs  4201 009 0423, 3459/12617 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij
12 264 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2016./2017. gada apkures sezonā apstiprināšanu
13 265 Par kreditoru saistību dzēšanu
14 266 Par kreditoru saistību dzēšanu SIA CEL TIK
15 267 Par zembilances parāda dzēšanu
16 268 Par Cēsu novada domes 2016.gada 13.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā’’’’ apstiprināšanu
17 269 Par zemes gabalu daļu maiņu
18 270 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
19 271 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
20 272 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
21 273 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
22 274 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
23 275 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmumā Nr. 230 “Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
24 276 Par projekta „Telpu pielāgošana Amatu mājas izveidei ” papildus finansējuma piešķiršanu


Printēt