A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 22.septembra protokols Nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1241 Par Cēsu novada domes  02.06.2016. lēmuma Nr. 161 „Par nekustamo īpašumu Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumus” atcelšanu
2 242 Par Cēsu novada pašvaldības piekrītošo nekustamo īpašumu Vaives pagastā, Cēsu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā
3 243 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
4 244 Par detālplānojuma zemes gabalam Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0904) izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 
5 245 Par dalību projekta „Green Railways” (Zaļais dzelzceļš) īstenošanā
6 246 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
7 247 Par 2017.gada budžeta prioritātēm un budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm
8 248 Par Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Cēsu novada 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
9 249 Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas zinātnes centru apvienība”
10 250 Par Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.18„Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu
11 251 Grozījumi Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr.216 “Par Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pievienošanu Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram”


Printēt