A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 30.jūnija protokols Nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 178 Par Cēsu novada Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu
2 179 Par nekustamā īpašuma  „Rīdzenes ezers”, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
3 180 Par grozījumiem Cēsu novada domes 10.12.2015.lēmumā Nr.290 „Par dzīvokļu īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā”
4 181 Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas pilnveidošanu
5 182 Par  Cēsu novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījums Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11  „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada  pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu”
6 183 Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
7 184 Par 25.02.2010. Pārjaunojuma līguma Nr. 2-7-25/2010  izbeigšanu pirms termiņa
8 185 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
9 186 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
10 187 Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu
11 188 Par pabalsta piešķiršanu
12 189 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu
13  190 Par projekta “Zemes māksla Latvijas simtgadei” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
14 191 Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu
15 192 Par zemes gabala Raiņa iela, Cēsis, Cēsu novads daļas un transporta būves “Raiņa iela” daļas nomu
16 193 Par Cēsu novada domes 10.05.2016. lēmuma Nr.152 “Cēsu pilsētas Pastariņa  sākumskolas  ēkas atjaunošana par zema  enerģijas  patēriņa  ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”  atcelšanu
17 194 Par projekta pieteikuma  „Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
18 195 Par projekta "Gastronomisko vērtību atklāšana dabā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
19 196 Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā
20 197 Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā


Printēt