A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 2.jūnija protokols Nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 155 Par Cēsu novada domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” precizēšanu Ziņo: M.Niklass, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
2 156 Par nekustamā īpašuma Priedes ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
3 157 Par 06.03.2003. zemes nomas līgumu Nr.2-7-18/2003 par zemes gabalu Dzidravota ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
4 158 Par 11.06.2003. zemes nomas līgumu Nr.2-7-25/2003 par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu nov.
5 159 Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu nov., daļas ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0205 8002 nodošanu apakšnomā
6 160 Par  dzīvokļa īpašuma “Jaunrauņi”-3, Vaives pagastā, Cēsu novadā,  reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
7 161 Par nekustamo īpašumu Vaives pagastā, Cēsu novadā , reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumus
8 162 Par grozījumiem Cēsu novada domes  09.10.2014. lēmumā Nr. 397 „ Par platību precizēšanu  Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā”
9 163 Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Cēsu Vēstures un māksla muzejs” attīstības plāna 2016. – 2021.gadam apstiprināšanu
10 164 Par automobiļu VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs FS 5148 un VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GH 1501 izsoles rezultātu apstiprināšanu
11 165 Par  Cēsu novada pašvaldības automobiļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs EU 3251 atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu
12 166 Par ziedojuma pieņemšanu
13 167 Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Cēsu 1.pamatskolā
14 168 Par maksas pakalpojumiem telpām un virtuves iekārtām Cēsu Pilsētas vidusskolā
15 169 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
16 170 Par kustamās mantas nodošanu turējumā SIA „Vidzemes koncertzāle”
17 171 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu -  dzīvokļu Nr.1 un Nr.6 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
18 172 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-1, Vaives pagasts, Cēsu novads  nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
19 173 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā  II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi
20 174 Par ilgtermiņa aizņēmumu Cēsu novada ceļu, ielu rekonstrukcijai
21 175 Par Cēsu novada domes 31.03.2016. lēmuma Nr.104 “Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu namam un piebūvei” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” atcelšanu
22 176 Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu namam un piebūvei” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
23 177 Par Cēsu novada mājokļu politikas 2016.-2020.gadam apstiprināšanu


Printēt