A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 21.aprīļa protokols Nr. 5.

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 106 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu   Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
2 107 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
3 108 Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 “Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” precizēšanu
4 109 Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.6 „ Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai’’ precizēšanu
5 110 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
6 111 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu 1.pamatskolas salidojumā
7 112 Par ēdināšanas maksas noteikšanu Rāmuļu pamatskolā  2.- 4.klašu  koru dziesmu dienas dalībniekiem
8 113 Par telpu nomas maksas un vasaras nometnes maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā
9 114 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’
10 115 Par Cēsu novada domes 2016.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
11 116 Par Cēsu novada domes 2016.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu
12 117 Par pabalsta piešķiršanu
13 118 Par iestādes Cēsu novada pašvaldības 2015. gada pārskata apstiprināšanu
14 119 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2015. gada pārskata apstiprināšanu
15 120 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „ Sociālais dienests” 2015. gada pārskata apstiprināšanu
16 121 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 2015. gada pārskata apstiprināšanu
17 122 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas 2015. gada pārskata apstiprināšanu
18 123 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra 2015. gada pārskata apstiprināšanu
19 124 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2015. gada pārskata apstiprināšanu
20 125 Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2015. gada pārskata apstiprināšanu
21 126 Par atbalstu projektam „Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē ”
22 127 Par projekta pieteikuma „Telpu pielāgošana Amatu mājas izveidei” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē  
23 128 Par pašvaldības grants ceļu pārbūves prioritāšu saraksta apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
24 129 Par projektu “TechTown”
25 130 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu novads, Cēsu novada pašvaldībai piederošas 1/3 domājamās daļas pārdošanu 
26 131 Par  Cēsu novada pašvaldības automobiļu VW Transporter izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
27 132 Par transporta būves (betona plākšņu laukums) nojaukšanu Ziemeļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā
28 133 Par telpu nomas maksas un virtuves iekārtu maksas apstiprināšanu Cēsu 2.pamatskolā
29 134 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
30 135 Par komandējumu uz Beļģiju
31 136 Grozījumi Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.3  „Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju”
32 137 Grozījumi Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmumā Nr.412  „ Par Cēsu novada medību koordinācijas komisiju”
33 138 Grozījumi Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā Nr.449  „Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
34 139 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
35 140 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 42 „Par konkursa „Būve 20…” komisijas apstiprināšanu”
36 141 Par deleģējumu 
37 142 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016. lēmumā Nr.27 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”
38 143 Par iesnieguma izskatīšanu


Printēt