A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 31.marta protokols Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 85 Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ finanšu un nefinanšu mērķiem
2 86 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē
3 87 Par Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.8 „ Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā” apstiprināšanu
4 88 Par projektu “Ilgtspējīga zivsaimniecības apsaimniekošanas plāna un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Mazuma ezeram”
5 89 Par Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „ Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai’’’’ precizēšanu
6 90 Par grozījumiem 01.04.2010. Cēsu novada domes lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu transporta līdzekļiem”
7 91 Par Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu
8 92 Par Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas pakalpojumi ”” apstiprināšanu
9 93 Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmumā Nr. 319 “Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu novads, Cēsu novada pašvaldībai piederošas 1/3 domājamās daļas  nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu”
10 94 Par Cēsu novada domes 2015.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.22 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” precizēšanu Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
11 95 Par finansējuma piešķiršanu
12 96 Par noteikumu ‘’Grozījumi 2015. gada 19. novembra noteikumos Nr. 43 ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’’’ apstiprināšanu
13 97 Par Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu
14 98 Par nolikuma  „Grozījumi Cēsu novada domes 2012. gada 5. aprīļa nolikumā Nr. 5  ‘’Iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikums”’’  apstiprināšanu
15 99 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
16 100 Par grozījumiem Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumos
17 101 Par dalību projektā “Vidzeme iekļauj”
18 102 Par dalību projektā “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”
19 103 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.55 „Par zemes gabalu Lielā Kalēju ielā 5, Lielā Skolas ielā 6, Pils ielā 1, Rīgas ielā 7 un Šaurā ielā, Cēsīs, Cēsu nov., daļu nomu
20 104 Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu namam un piebūvei” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
21 105 Par projektu “Vides risinājumu un inovāciju platforma”


Printēt