A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 10.marta protokols Nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 63 Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Profesionālās vidusskola nolikumā” apstiprināšanu
2 64 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģijas 2016. - 2020. gadam apstiprināšanu
3 65 Par “Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma “ apstiprināšanu
4 66 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Elm Media”
5 67 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
6 68 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē
7 69 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā  III kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi
8 70 Par Vaives pagasta pārvaldes reglamenta apstiprināšanu
9 71 Par pakalpojumu cenrāžā apstiprināšanu Koprades mājā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs 2016.gadā
10 72 Par  Cēsu novada pašvaldības automobiļu VW Transporter nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11 73 Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr. 6 “PAR CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI” apstiprināšanu
12 74 Par plānotajiem ieguldījumiem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros
13 75 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā
14 76 Par sabiedriskās pirts Vaļņu ielā 29/31, Cēsīs, katlu mājas un gāzes vada kopīpašuma izbeigšanu
15 77 Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
16 78 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju”
17 79 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
18 80 Par atbrīvošanu no Cēsu novada Bāriņtiesas locekļa amata
19 81 Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.7„Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
20 82 Par Cēsu novada domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 „Kārtība, kāda Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības izmaksas privātajai izglītības iestādei” precizēšanu Ziņo: L.Kokina , Izglītības nodaļas vadītāja
21 83 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
22 84 Par atbalstu projektam “Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls – inovatīva atbalsta instrumenta izveide pašvaldībās”


Printēt