A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016. gada 18.februāra protokols Nr. 2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 35 Par “Nolikuma par pašvaldības finansējuma piešķiršanu nozīmīgu izglītības aktivitāšu īstenošanai “ apstiprināšanu
2 36 Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām 2016.gadā” nolikuma apstiprināšanu
3 37 Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskajai  apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai
4 38 Par Cēsu pilsētas 810 gadu jubilejas pasākumu organizēšanas darba grupām
5 39 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma -  dzīvokļa Nr.6 Rīgas ielā 42, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
6 40 Par nedzīvojamas ēkas Stacijas laukumā 2, Cēsīs, Cēsu novadā pirkšanu
7 41 Par nedzīvojamas ēkas Stacijas laukumā 4, Cēsīs, Cēsu novadā pirkšanu
8 42 Par nedzīvojamas ēkas Stacijas laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā demontāžu
9 43 Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
10 44 Par dzīvojamās telpas Nr.3  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
11 45 Par dzīvojamās telpas Nr.4 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņā pagarinājumu
12 46 Par avansa maksājumu un uzkrājumu dzēšanu SIA Abrasiv
13 47 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA Plus punkts
14 48 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA Stingers
15 49 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA Ozolaines kokogles
16 50 Par nolikuma “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu
17 51 Par sabiedriskās pirts kapitāla rakstura ieguldījuma novērtēšanu
18 52 Par Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmuma Nr.188 “Par nedzīvojamo telpu, Pils laukums 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” atzīšanu par spēku zaudējušu
19 53 Par  stundām  mācību  nodarbību  sagatavošanai  Cēsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”
20 54 Par Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr. 4 “Par Cēsu novada  pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” apstiprināšanu
21 55 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
22 56 Par  pārvaldes uzdevuma nodošanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
23 57 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu
24 58 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu
25 59 Grozījumi Cēsu novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumā Nr. 261 “Par pašvaldības grants ceļu pārbūves atlases kritēriju apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”
26 60 Par projekta „Pastkarte Latvijai “ iesniegšanu „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”
27 61 Par Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
28 62 Par telpu nomas maksu biedrības “FIRST LEGO League Latvia” rīkotajām robotikas sacensībām


Printēt