A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 28.janvāra protokols Nr.1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 1 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju”
2 2 Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu
3 3 Par klašu komplektu skaitu 2016./2017. mācību gadā
4 4 Par zemes gabala “Kalna Mežmaļi”, Mežmaļos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas līguma Nr.195/2013/2-7 izbeigšanu pirms termiņa
5 5 Par Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu” apstiprināšanu
6 6 Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos 2016.gadā
7 7 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē
8 8 Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību Programmas „ERASMUS+” 3.pamatdarbības – „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projektā ,,Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde"
9 9 Par  Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu
10 10 Par  stundām  mācību  nodarbību  sagatavošanai  pirmsskolas iestāžu pedagogiem
11 11 Par Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 “Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
12 12 Grozījumi Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr. 288 “Par zemes gabala Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu īpašumā Cēsu novada pašvaldībai”
13 13 Par 09.05.2011. Telpu nomas līguma Nr. 272/2011/2-7 izbeigšanu pirms termiņa
14 14 Par atbalsta programmas Cēsu novada ģimenēm ar bērniem 2016. – 2020.gadam apstiprināšanu  
15 15 Par Noteikumu par iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli Cēsu novada pašvaldībā apstiprināšanu
16 16 Par nolikuma “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu
17 17 Par finansējumu ERASMUS+ programmas skolu stratēģisko partnerību projekta līguma Nr.2014-1-PL01-KA201-0028903 īstenošanai
18 18 Par „Dari Cēsīm” konkursa nolikuma apstiprināšanu
19 19 Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu
20 20 Pa amata vienību izveidošanu Līvu pamatskolā un Rāmuļu pamatskolā
21 21 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
22 22 Grozījumi Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā Nr. 444 “Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”
23 23 Par amatu savienošanu
24 24 Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi A/S CATA
25 25 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
26 26 Par noteikumu “Grozījumi Par finansējuma piešķiršanu  sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” apstiprināšanu
27 27 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
28 28 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” ieguldīto investīciju saskaņošanu katlu mājā Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
29 30 Par nepabeigtās celtniecības izmaksu izslēgšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances
30 31 Par SIA “Vidzemes koncertzāle”  telpu un aprīkojuma nomas maksas noteikumu apstiprināšanu
31 32 Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
32 33 Par Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētās sadaļas „Rīcības plāns un investīciju plāns” apstiprināšanu
33 34 Par Cēsu novada kultūras attīstības programmas 2015.-2019.gadam aktualizēšanu Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors


Printēt