A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 30.decembra protokols Nr.19

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 305 Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 009 0802) izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
2 306 Par  apgrūtinājumu reģistrēšanu nekustamiem īpašumiem Vaives pagastā, Cēsu novadā
3 307 Par Cēsu novada domes 2015.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.22 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu
4 308 Par dolomīta karjera Priekuļu ielā 21, Cēsīs, nomu un ideju par tā tālāku saimniecisko attīstību un izmantošanu konkursa nolikuma apstiprināšanu
5 309 Par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  līdz 2030. gadam apstiprināšanu
6 310 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2016.gada investīciju plāna saskaņošanu
7 311 Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā Cēsu pilsētas SIA „VINDA”
8 312 Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Vidzemes koncertzāle”
9 313 Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika”
10 314 Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”
11 315 Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā „CATA”
12 316 Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus”
13 317 Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO”
14 318 Par prasību un saistību izslēgšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances
15 319 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu novads, Cēsu novada pašvaldībai piederošas 1/3 domājamās daļas  nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
16 320 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
17 321 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
18 322 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
19 323 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
20 324 Par Vaives pagasta pārvaldi 
21 325 Par zemes gabala nomu rotācijas apļa izbūves vajadzībām Raiņa un Piebalgas ielu krustojumā
22 326 Par papildus finansējuma piešķiršanu Grantu programmas “Dari Cēsīm” projektiem 2015.gadā
23 327 Grozījumi Cēsu novada domes 25.04.2013. lēmumā Nr. 151 “Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Birzes ielā 31, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”
24 328 Par Cēsu novada domes 2015.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Cēsu novada 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšanu
25 329 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu


Printēt