A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 19.novembra protokols Nr.16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 265 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Biedrību “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”
2 266 Par Līvu  pamatskolas reorganizāciju
3 267 Par nekustamā īpašuma Putnu ielā 4A, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
4 268 Par zemes robežu shēmas apstiprināšanu zemes vienībai Vaives pagastā, Cēsu novadā
5 269 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu
6 270 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA Ze Guru
7 271 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA M&I Plus
8 272 Par zembilances parāda dzēšanu
9 273 Par 28.06.2012. Telpu nomas līgumu Nr. 1612 (388/2012/2-7) un Nr.1614 (389/2012/2-7) izbeigšanu pirms termiņa
10 274 Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
11 275 Par nomas maksas par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 005 1003, daļas, Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nomas parāda atmaksas kārtību
12 276 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
13 277 Par Cēsu novada domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr.20 „Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” apstiprināšanu
14 278 Par tehniskās dokumentācijas norakstīšanu
15 279 Par noteikumu ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’ apstiprināšanu
16 280 Par izlīguma projekta apstiprināšanu Cēsu rajona tiesas lietvedībā esošajā civillietā Nr.C11076615
17 281 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikumā
18 282 Par Cēsu pilsētas SIA ,,VINDA” sagatavotā potenciālā projekta ,,Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai atbalstīšanu
19 283 Par komandējumu uz Lietuvas Republiku
20 284 Par grozījumiem Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumā Nr.228 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs””


Printēt