A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 29.oktobra Protokols Nr.15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 247 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas Attīstības plāna 2016. – 2020.gadam apstiprināšanu
2 248 Par Cēsu novada kultūras attīstības programmas 2015. – 2019.gadam apstiprināšanu
3 249 Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” attīstības plāna 2016. – 2019.gadam apstiprināšanu
4 250 Par grozījumiem Izglītības pasākumu budžetā
5 251 Par Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijas apstiprināšanu
6 252 Par Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmuma Nr.135 “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē” atzīšanu par spēku zaudējušu
7 253 Par grozījumiem Cēsu novada domes 31.10.2013. domes lēmumā Nr.43 “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem”
8 254 Par Cēsu novada pašvaldības Sporta attīstības stratēģijas apstiprināšanu
9 255 Par SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģijas 2015. – 2019.gadam apstiprināšanu
10 256 Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu
11 257 Par komandējumu uz Dāniju
12 258 Par konkursa ‘’Būve 2015’’ rezultātiem
13 259 Par nekustamā īpašuma Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un Cēsu novada domes 27.08.2015. lēmuma Nr.203 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
14 260 Par Cēsu novada domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu  
15 261 Par pašvaldības  grants ceļu pārbūves atlases kritēriju apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
16 262 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez maksas
17 263 Par Cēsu novada domes 29.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Cēsu novada domes 27.08.2015. saistošajos noteikumos Nr.8 „ Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi’’’’ apstiprināšanu
18 264 Par Cēsu novada integrētās attīstības programmas aktualizācijas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu


Printēt