A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 8. oktobra protokols Nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 222 Par zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
2 223 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma -  dzīvokļa Nr.1 Rīgas ielā 42, Cēsīs, Cēsu novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
3 224 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas Attīstības plāna 2015. – 2018.gadam apstiprināšanu
4 225 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikumā” apstiprināšanu
5 226 Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.08.2015.lēmumā Nr.189  “Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu dienesta viesnīcā Saules ielā 23, Cēsīs , Cēsu novadā”
6 227 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
7228 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”
8 229 Noteikumu “Par komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšana
9 230 Par Cēsu novada domes 08.10.2015. saistošo noteikumu Nr.14 „ Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā” apstiprināšanu
10 231 Par Cēsu novada domes 08.10.2015. saistošo noteikumu Nr.15  „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” apstiprināšanu
11 232 Par Cēsu novada domes 08.10.2015. saistošo noteikumu Nr.16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu
12 233 Par Cēsu novada domes 08.10.2015. saistošo noteikumu Nr.17 „Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” apstiprināšanu
13 234 Par Cēsu novada domes 08.10.2015.saistošo noteikumu Nr. 18 ““Grozījumi Cēsu novada domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā”” apstiprināšanu
14 235 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2015./2016. gada apkures sezonā apstiprināšanu
15 236 Par Cēsu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības noteikumu apstiprināšanu
16237 Par 2016.gada prioritātēm un budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm
17 238 Par Budžeta komisijas izveidošanu
18 239 Par “Kārtības, kādā Cēsu  novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu
19 240 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
20 241 Grozījumi Cēsu novada domes 14.05.2015. sēdes lēmumā Nr. 114 “Par Cēsu novada pašvaldības īpašumu ieguldīšanu Cēsu pilsētas SIA “VINDA” pamatkapitālā”
21 242 Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
22 243 Par komandējumu uz Dāniju
23 244 Par Cēsu novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētās redakcijas apstiprināšanu
24 245 Par pašvaldības stipendijas un finansējumu mācību maksai
25 246 Par “Cēsīm 810” vizuālās identitātes izstrādes konkursa nolikuma apstiprināšanu


Printēt