A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 17.septembra protokols Nr.13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 206 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Piebalgas iela 5-4, Cēsis, Cēsu nov. nenodošanu atsavināšanai
2 207 Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Vaives pagastā, Cēsu novadā
3 208 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
4 209 Par noteikumu „Cēsu  novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu
5 210 Par Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmuma Nr.328 „Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs,  Cēsu nov., 59/300 domājamo daļu nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes nomas līguma Nr.551/2013/2-7  izbeigšanu pirms termiņa
6 211 Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” apstiprināšanu
7 212 Grozījums Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumā Nr.183 „Par nedzīvojamo telpu Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
8 213 Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
9 214 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 16.07.2015. lēmumā Nr. 168 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novads”
10 215 Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
11 216 Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Cēsu novada 29.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšanu
12 217 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas salidojumā
13 218 Par reglamenta „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā”  apstiprināšanu
14 219 Par grozījumiem nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas līgumā
15 220 Par Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma Nr. 461 „Par zemes gabala Gaujas ielā 54, Cēsīs sadalīšanu” atcelšanu
16 221 Par projekta “Par Meža ielas grants ielas seguma nomaiņu uz asfalta segumu” realizāciju


Printēt