A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 27.augusta protokols Nr.12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 186 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju
2 187 Par komandējumu uz Vāciju
3 188 Par telpu nomas maksu biedrībai „JCI Latvia”
4 189 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu dienesta viesnīcā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā
5 190 Pa amata vienību izveidošanu Cēsu Profesionālajā vidusskolā
6 191 Par grozījumiem Izglītības pasākumu budžetā
7 192 Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11. klases izglītojamajiem
8 193 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
9 194 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.37 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu direktoru mēnešalgām”
10 195 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
11 196 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
12 197 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
13 198 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
14 199 Par nolikuma „Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.30 „Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu
15 200 Par Cēsu novada domes 27.08.2015. saistošo noteikumu Nr.8 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”  apstiprināšanu Ziņo: I.Priede, Cēsu novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu inspektore
16 201 Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu 2. pamatskolā
17 202 Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā” apstiprināšanu
18 203 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 22A,  Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
19 204 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas valdījuma un lietošanas tiesību izbeigšanu Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļai
20 205 Par līgumsoda nepiemērošanu SIA „Vidzemes energoceltnieks”


Printēt