A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 6. augusta protokols Nr.11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 175 Par nedzīvojamo telpu Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
2176 Par detālplānojuma Pirtsupītes gravai Cēsīs no Satekles ielas līdz Mazai Lenču ielai projekta apstiprināšanu
3 177 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 006 1607, nodošanu bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā biedrībai „Cēsu Jaunā skola”
4 178 Par Telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar biedrību “Ziemeļvidzemes Karate un Kaujas Cīņu klubs ”Tīģeri””Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā
5 179 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
6 180 Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu speciālistu piesaistei
7 181 Par Cēsu novada domes 06.08.2015. saistošo noteikumu Nr.10 „Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei” apstiprināšanu
8 182 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu”
9 183 Par nedzīvojamo telpu Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
10 184 Par zemes robežu shēmas apstiprināšanu zemes vienībai “Meža Rauņi”,  Vaives pagastā, Cēsu novadā
11 185 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma -  dzīvokļa Nr.1 Rīgas ielā 42, Cēsīs, Cēsu novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu


Printēt