A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 2.jūlija protokols Nr.9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 144 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju”
2 145 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
3 146 Grozījumi Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.3  „Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju”
4 147 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Valmieras iela 19,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 002 0604, daļas nodošanu valdījumā un pārvaldīšanā, daļas- lietošanā un pārvaldīšanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai
5 148 Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Cēsis, Cēsu novads, 277/431 domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu
6 149 Par nekustamā īpašuma „Meijiņas” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
7 150 Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu nov., daļai ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs
8 151 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Attīstības plāna apstiprināšanu
9 152 Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Profesionālās vidusskolas nolikumā” apstiprināšanu
10 153 Par Vidzemes koncertzāles „Cēsis” telpu izmantošanu Cēsu Mākslas festivālam
11 154 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 11.12.2014. lēmumā Nr. 460 „Par Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Cēsu pilsētas vidusskolu”, Cēsu novada domes 14.05.2015. lēmumā Nr. 460 „Par Cēsu pilsētas vidusskolu” un Cēsu novada domes 04.06.2015.lēmumā Nr.126 „Par Cēsu pilsētas vidusskolas direktoru”
12 155 Par Cēsu novada domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Cēsu novada domes 18.07. 2013. saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
13 156 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   - cirsmas Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  pārdošanu par brīvu cenu
14 157 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas salidojuma dalības maksas apstiprināšanu
15 158 Par Cēsu novada pašvaldības, Siguldas novada domes, Valmieras pilsētas pašvaldības un nodibinājumu “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” sadarbību ar mēķi izveidot  “Rīgas-Gaujas gastronomijas reģionu” un ar to saistīto aktivitāšu īstenošanu
16 159 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas Internacionalizācijas stratēģijas saskaņošanu
17 160 Par nolikuma „Grozījumi Administratīvās komisijas nolikumā” apstiprināšanu
18 161 Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu
19 162 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 "Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
20 163 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”
21 164 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu


Printēt