A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 4.jūnija protokols Nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 125 Par xx 19.04.2015. iesniegumu par Cēsu novada pašvaldības Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas 11.03.2015. lēmuma Nr.7 apstrīdēšanu
2 126 Par Cēsu pilsētas vidusskolas direktoru
3 127 Par nekustamā īpašuma „Kalna Plūči” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
4 128 Par nekustamā īpašuma „Saulaines” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
5 129 Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Lejas Saulaines” Vaives pagastā, Cēsu novadā
6 130 Par zemes ierīcības projekta zemes vienības „Vecķēsas” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu
7 131 Par līdzdalību Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas pārrobežu tūrisma attīstības projektā „HANSA”
8 132 Par atbalstu Cēsu Valsts ģimnāzijas  skolēnu dalībai 2015.gada starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
9 133 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 23, Cēsis, Cēsu novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Youth for City – City for Youth”
10 134 Par grozījumiem 08.06.2007. Nomas līgumā Nr. 2-7-21/2007
11 135 Par 04.06.2010. Telpu nomas līguma Nr. 2-7-274/2010 izbeigšanu pirms termiņa
12 136 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma -  dzīvoklis Nr.1 Rīgas ielā 42, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
13 137 Par telpu nomas maksu Latvijas Baptistu draudžu savienības VIII Dziesmu svētkiem
14 138 Par Cēsu novada domes 04.06.2015. saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Cēsu novada 29.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšanu
15 139 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
16 140 Par Sabiedriskās tualetes Cēsu dzelzceļa stacijā, Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanas maksas apstiprināšanu
17 141 Par Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu
18 142 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu no 05.06.2015. - 31.08.2015.
19 143 Par priekšfinansējumu  projektam ”Man kabatā zilzaļi brīnumi”


Printēt