A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 14.maija protokols Nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 114 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma ieguldīšanu Cēsu pilsētas SIA „Vinda" pamatkapitālā
2 115 Par nekustamā īpašuma „Paltes” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
3 116##Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā un pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un Cēsu Profesionālās vidusskolas valdījuma un lietošanas tiesību izbeigšanu uz to
4 117 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā izglītības iestādēm
5 118 Grozījumi Cēsu novada domes 07.08.2014. lēmumā Nr. 324 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Cēsis, Cēsu novads 277/431 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu””
6 119 Par Cēsu pilsētas vidusskolu
7 120 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības izglītības pasākumu budžetā
8 121 Par grozījumiem līgumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā
9 122 Par ēdināšanas maksas noteikšanu radošās darbnīcas dalībniekiem Līvu pamatskolā
10 123 Grozījumi Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmumā Nr.366 „Par zemes gabala Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu”


Printēt