A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 2.aprīļa protokols Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 76 Par detālplānojuma Pirtsupītes gravai Cēsīs no Satekles ielas līdz Mazai Lenču ielai projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
2 77 Par Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmuma Nr.414 „Par zemes gabala Stacijas laukums 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes nomas līguma Nr.487/2012/2-7 izbeigšanu pirms termiņa.
3 78 Par zemes ierīcības darbu veikšanu detālplānojuma Jurģu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijā
4 79 Par automašīnas VOLKSWAGEN TRANSPORTER izsoles rezultātu apstiprināšanu
5 80 Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” peļņas daļu
6 81 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2014.gadā
7 82 Par biroja telpas 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 42010052004001, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
8 83 Par nekustamo īpašumu Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov. un Kanāla iela 12, Cēsis, Cēsu nov. maiņu pret nekustamo īpašumu Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov.
9 84 Par ilgtermiņa aizņēmumu Cēsu pilsētas pamatskolas telpu atjaunošanai
1085 Par Cēsu novada domes 02.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu
11 86 Par sabiedrisko kārtību Vaives pagasta Krīvu ciemā
12 87 Par dalības maksu p/a „ Sociālais dienests” organizētajos kvalifikācijas paaugstināšanas kursos
13 88 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstības un investīciju stratēģijas  2015. – 2020. gadam apstiprināšanu
14 89 Grozījumi Cēsu novada domes  14.03.2013. lēmumā Nr. 108 “Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”
15 90 Par grozījumiem Cēsu novada domes  11.12.2014. lēmumā Nr. 474 „Par telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.17, 25.p.)


Printēt