A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 12.marta protokols Nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 64 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra Attīstības plāna apstiprināšanu
2 65 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašumā Gaujas iela 45  Cēsis, Cēsu novads,  esošas telpas daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība”
3 66 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Atmodas”, Vaives pag., Cēsu nov. ½ domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības pārdošanu 
4 67 Par Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmuma „Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un līguma Nr.2-7-39/2005 izbeigšanu pirms termiņa
568 Par Cēsu 2. pamatskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
669 Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību biedrībā ‘’Reģionālo attīstības centru apvienība’’
770 Par projekta „ Apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa - 1. kārta ” iesniegšanu un līdzfinansējuma  nodrošināšanu
8 71 Grozījums Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.577 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļos”
9 72 Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmuma Nr.53 „Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” atcelšanu
10 73 Par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvās
11 74 Grozījumi Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumā Nr.353 „Par  stundām  mācību  nodarbību  sagatavošanai  pirmskolas iestāžu pedagogiem”
12 75 Par ilgtermiņa aizņēmumu Cēsu novada ceļu, ielu rekonstrukcijai


Printēt