A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 19.februāra protokols Nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
122 Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Stacijas laukums 3, Cēsis, Cēsu novads
2 23 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.  
3 24 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra nolikumā” apstiprināšanu
4 25 Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Attīstības plāna apstiprināšanu
5 26 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra  nolikuma apstiprināšanu
6 27 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
7 28 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikumā” apstiprināšanu
8 29 Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Vaives pagastā, Cēsu novadā
9 30 Par ģenētiski modificēto kultūraugu ierobežošanu Cēsu novadā
10 31 Par nolikuma „Grozījumi konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” nolikumā’’ apstiprināšanu
11 32 Grozījumi Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr.400 „ Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu”
12 33 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 10 „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”
13 34 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
14 35 Par nolikuma „ Grozījumi 26.06.2014. nolikumā nr. 29 „Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” apstiprināšanu
15 36 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas, Cēsu pilsētas Mākslas skolas un Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktoru amatalgām
16 37 Par Cēsu novada izglītības iestāžu direktoru mēnešalgām
17 38 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām
18 39 Grozījumi Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumā Nr.353 „Par  stundām  mācību  nodarbību  sagatavošanai  pirmskolas iestāžu pedagogiem”
19 40 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām
20 41 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas, Cēsu bērnu un jauniešu centra un Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagoģisko darbinieku amatalgām
21 42 Par projekta „ACTION brings reACTION” (RĪCĪBA rada reAkciju) iesniegšanu valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”
22 43 Par konkursa „Dari Cēsīm” nolikuma apstiprināšanu
23 44 Par biroja telpas 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, iznomāšanu
24 45 Par Cēsu novada domes 19.02.2015.saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
25 46 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
26 47 Par dalības maksas noteikšanu Sociālo dienestu vadītāju konferencē
27 48 Par kustamās mantas nodošanu turējumā SIA „Vidzemes koncertzāle”
28 49 Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
29 50 Par dzīvojamās telpas Nr.3  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
30 51 Par dzīvojamās telpas Nr.4 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
31 52 Par Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumaNr.340 „Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
32 53 Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
33 54 Par  automašīnas VOLKSWAGEN TRANSPORTER nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
3455 Par zemes gabalu Lielā Kalēju ielā 5, Lielā Skolas ielā 6, Pils ielā 1, Rīgas ielā 7 un Šaurā ielā, Cēsīs, Cēsu nov., daļu nomu
35 56 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” ieguldīto investīciju saskaņošanu Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmā 2014. gadā
3657 Par Cēsu 2.vidusskolas salidojuma dalības maksas apstiprināšanu
37 58 Par Cēsu pilsētas SIA ,,VINDA” sagatavotā projekta ,,Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta” iesnieguma ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai apstiprināšanu
38 59 Par deputātes L.Krastiņas atbrīvošanu no darba Sociālo un veselības lietu komitejā
39 60 Grozījumi Cēsu novada domes 14.06.2013.sēdes lēmumā Nr.238 „ Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
40 61 Par telpu nomas maksu Latvijas Ārstu biedrības rīkotajai konferencei
4162 Par Cēsu novada domes 09.10.2014. lēmuma Nr.389 „Par zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu
42 63 Par komunālā pakalpojuma ūdenssaimniecības nozarē organizēšanu Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu un Rīdzenes ciemos


Printēt