A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 29.janvāra protokols Nr.1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 1 Par līguma par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu slēgšanu ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’
22 Par Cēsu novada pašvaldības dalību biedrības dibināšanā
3 3 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
4 4 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Cēsu profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” īstenošanai
5 5 Par Cēsu novada domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.1„Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
6 6 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas Kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
7 7 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas valdījumā un bilancē esošas kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu
8 8 Par Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu
9 9 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu
10 10 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  nepiešķiršanu SIA „PURPURS”
11 11 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Atmodas”, Vaives pag., Cēsu nov. ½ domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
12 12 Par Vaives tautas nama pasākumu ieejas biļešu cenu noteikšanu
13 13 Par grozījumiem 17.12.2013. Zemes nomas līgumā Nr.698/2013/2-7
14 14 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174  „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
1515 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
1616 Par Cēsu novada domes 29.01.2015.saistošo noteikumu Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” apstiprināšanu
1717 Par projekta „Man kabatā zili zaļi brīnumi” iesniegšanu
1818 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas pārrēķinu
1919 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu
2020 Grozījumi 09.10.2014. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 406 “Grozījumi 26.06.2014. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 290 Par SIA “Vidzemes koncertzāle”  telpu un aprīkojuma nomas maksas noteikumu un biļešu cenu politikas apstiprināšanu”
2121 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktoru


Printēt