A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 30.decembra protokols Nr.18

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 479 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
2 480 Par Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi nolikumu
3 481 Par priekšfinansējumu projektam „Next Stop – Luck” („Nākamā pietura – Veiksme)
4 482 Grozījumi Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.37 „Par  Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu”
5 483 Par grozījumiem  Bērnu un jauniešu centra pedagoģisko darbinieku amata vienību skaitā
6 484 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
7 485 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
8 486 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
9 487 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
10 488 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
11 489 Par Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošajos noteikumos Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu
12 490 Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu
13 491 Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumā Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību”
14 492 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu
15 493 Par Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmuma Nr.607 „Par kārtību, kādā samazina ilgtermiņa ieguldījumu vērtību” atzīšanu par spēku zaudējušu
16 494 Par Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmuma „Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes nomas līguma Nr.2-7-100/2004 izbeigšanu pirms termiņa
17 495 Par precizējumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošajos noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”
18 496 Par Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu Nr.22„Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014..saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšanu
19 497 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
20 498 Par tehniskās dokumentācijas norakstīšanu
21499 Par atļauju organizēt totalizatoru un derības Pļavas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā
22 500 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu
23 501 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
24 502 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktoru
25 503 Par kustamās mantas nodošanu turējumā
26 504 Par Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” apstiprināšanu
27 505 Par Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu


Printēt