A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 11.decembra protokols Nr.17

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 450 Par klašu komplektu skaitu 2015./2016. mācību gadā
2 451 Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas A programmu saskaņošanu
3 452 Par  Cēsu novada izglītības stratēģijas izstrādi 2015. – 2020. gadam
4 453 Grozījumi Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumā Nr.422 „Par Cēsu kultūras stratēģijas 2014.-2019.gadam izstrādi”
5 454 Par Cēsu novada Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu
6 455 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas nolikumā” apstiprināšanu
7 456 Par pasažieru autobusa SETRA S 213 UL izsoles rezultātu apstiprināšanu
8 457 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
9 458 Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr. 374 „Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
10 459 Par amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
11 460 Par Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Cēsu pilsētas vidusskolu
12 461 Par  dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Profesionālajai vidusskolai
13 462 Grozījumi Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.587 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
14 463 Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
15 464 Par Cēsu novada domes 01.12.2011. lēmuma Nr.586 „Par zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu
16465 Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr.567 „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., nomu”
17 466 Par debitoru parāda, uzkrājumu un zembilances parādu dzēšanu
18 467 Par kreditoru saistību dzēšanu
19 468 Par zembilances parāda dzēšanu
20 469 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu
21 470 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA „SVEIKI”
22 471 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu lauksaimniecības firmai ”Cēsis”
23 472 Grozījumi Cēsu novada domes 06.03.2014. lēmumā Nr. 142 „Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2014. gada investīciju plāna saskaņošanu”
24 473 Grozījumi Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumā Nr. 221 „Par inženierbūves – dūmeņa demontāžu Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā”
25 474 Par telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā
26 475 Par ēkas pamatu Mazā Katrīnas ielā 12, Cēsīs, izslēgšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” grāmatvedības uzskaites
27 476 Grozījumi Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumā Nr. 356 „Par valsts nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov. nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā”
28 477 Par Cēsu pilsētas domes 24.07.2003. lēmuma 14§ (prot. Nr.14)  „Par zemes gabala Imantas ielā 3, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā” atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes vienības Imantas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., piekritību pašvaldībai
29 478 Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu


Printēt