A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 20.novembra protokols Nr.16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 427 Grozījumi Cēsu novada domes 14.06.2013. sēdes lēmumā Nr. 238  “Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
2 428 Grozījumi Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.564 „Par Cēsu novada Vecāku domes sastāva apstiprināšanu”
3 429 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
4 430 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
5 431 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
6 432 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
7 433 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20…””
8434 Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 44  „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā” atzīšanu par spēku zaudējušu
9 435 Par nekustamā īpašuma „Sila Pūkšeri” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
10 436 Par nekustamā īpašuma „Jaundzintari” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
11 437 Par nedzīvojamo telpu 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
12 438 Par Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
13 439 Par nekustamā īpašuma (zemes gabals) Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā un (sliežu ceļi un zemes gabals)  Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, Cēsu novadā pirkšanu
14 440 Par komandējumu uz  Īriju
15 441 Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšanu
16 442 Par līguma slēgšanu ceļu uzturēšanas darbiem ziemas sezonā Vaives pagastā
17 443 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174  „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
18 444 Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu
19 445 Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības  Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskolai
20 446 Par Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošo noteikumu Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” apstiprināšanu
21 447 Par veicamajām izmaiņām SIA „Cēsu siltumtīkli” nomā nodoto pamatlīdzekļu sarakstā
22 448 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’
23 449 Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi


Printēt