A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 30.oktobra protokols Nr.15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 410 Par Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmuma Nr. 378 „Par  pasažieru autobusa SETRA S 213 UL izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu” atzīšanu par spēku zaudējušu un pasažieru autobusa SETRA S 213 UL atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
2 411 Par Cēsu novada domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr.18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
3 412 Par Cēsu novada medību koordinācijas komisiju
4 413 Par grozījumiem zemes gabala Valmieras iela 2, Cēsīs, Cēsu nov.,  nomas līgumā
5 414 Par konkursa ‘’Būve 2014’’ rezultātiem
6 415 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumā” apstiprināšanu
7 416 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
8 417 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
9 418 Par Cēsu novada pašvaldības 2015. gadā organizēto sporta pasākumu plāna apstiprināšanu
10 419 Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumā Nr. 309 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novadā”
11 420 Par nolikuma „Grozījumi 31.10.2013. nolikumā Nr.43 „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”’’ apstiprināšanu
12 421 Par 2015.gada prioritātēm un budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm
13 422 Par  maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
14 423 Par grozījumiem 19.09.2013. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
15 424 Par dalības maksas apstiprināšanu basketbola turnīrā  ”Cēsu kauss”
16 425 Par nekustamā īpašuma „Meža Grīviņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
17 426 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”


Printēt