A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 18.septembra protokols Nr.13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1366 Par zemes gabala Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
2 367 Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
3 368 Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001, Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
4 369 Par Biznesa ideju konkursa skolēniem nolikuma apstiprināšanu
5 370 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
6 371 Par grozījumiem Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr.379 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
7 372 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumā Nr. 363 „Par izmaiņām pedagoģisko amata vienību skaitā Cēsu 2.pamatskolā”
8 373 Par Cēsu novada Sporta padomes nolikuma apstiprināšanu
9 374 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību’’ apstiprināšanu
10 375 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu   SIA  „ SVEIKI”
11 376 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
12 377 Par  dalību no Eiropas Komisijas programmas Intelligent Energy Europe projektā  „50000&1 SEAPs” un sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „ Ekodoma”
13 378 Par pasažieru autobusa SETRA S 213 UL  izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu
14 379 Par 04.03.2011. Telpu nomas līguma Nr. 158/2011/2-7 izbeigšanu pirms termiņa
15 380 Par Cēsu novada domes 18.09.2014.  saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
16 381 Par Cēsu novada domes 18.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” apstiprināšanu
17 382 Par Cēsu novada domes 18.09.2014.  saistošo noteikumu Nr.15  „Grozījums Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā ”” apstiprināšanu
18 383 Grozījumi Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmuma Nr.164 „Pa telpu grupas (izglītības iestāde), kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020, Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā”
19 384 Grozījumi Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumā Nr.89 „Pa telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 021, Raunas ielā 12-3, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā”
20385 Par ērģeļu (inventārs Nr.12390193, saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu Nr.0152) pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
21 386 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
22 387 Par Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmuma Nr.314  „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 5, Cēsis, Cēsu nov., atpirkšanu un cenas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
23 388 Par kustamās mantas nodošanu turējumā


Printēt