A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 28.augusta protokols Nr.11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 334 Par grozījumiem Cēsu novada domes  28.12.2013. lēmumā Nr. 542 „Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45, Cēsīs, Cēsu nov.,  sastāvā esošas  ēkas  ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002, piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr. 24, 2.p.)
2 335 Par Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju
3 336 Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli
4 337 Par Eduarda Veidenbauma iela 18A, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanu
5 338 Grozījumi Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr. 411 „Par Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju”
6 339 Par Rāmuļu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
7 340 Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
8 341 Par  Cēsu novada domes 28.08.2014.saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Cēsu novada domes 07.06.2012.saistošajos noteikumos Nr.11  „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada  pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu”
9 342 Par  Cēsu novada domes 28.08.2014.saistošo noteikumu Nr.11 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu
10 343 Grozījumi Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumā Nr. 458 „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem par izglītojamā ikdienas sasniegumiem”
11 344 Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem par izglītojamā ikdienas sasniegumiem
12 345 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu dienesta viesnīcā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā
13 346 Par pieteikšanos rīkot Latvijas Jaunatnes Vasaras Olimpiādi 2015. gadā Cēsīs
14 347 Par noteikumu „ Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. noteikumos Nr.35 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
15 348 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
16 349 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
17 350 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
18 351 Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr. 363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
19 352 Par papildus finansējuma piešķiršanu Cēsu Bērnu un jauniešu centram
20 353 Par  stundām  mācību  nodarbību  sagatavošanai  pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
21 354 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
22 355 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
23 356 Par valsts nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov. nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
24 357 Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē „Lācīši”
25 358 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
26 359 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
27 360 Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā” līdzfinansējumam
28 361 Grozījumi  Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumā Nr. 310 „Par amata vienības izveidošanu”
29 362 Par nekustamā īpašuma „Vidus Krastiņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
30 363 Par izmaiņām pedagoģisko amata vienību skaitā Cēsu  2.pamatskolā
31 364 Par biedrības “Gaujaslīči” projekta pieteikumu un līdzfinansējuma nodrošināšanu


Printēt