A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 7.augusta protokols Nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 320 Par  būvniecību Liepu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā
2 321 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3 322 Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001, Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
4 323 Par  pasažieru autobusa SETRA S 213 UL nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
5 324 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Cēsis, Cēsu novads 277/431 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
6 325 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi ”” apstiprināšanu  
7 326 Par ēkas demontāžu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā
8 327 Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.03.2014. lēmumā  Nr.142 „Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2014.gada investīciju plāna saskaņošanu”
9 328 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
10 329 Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA ‘’Burģis”
11 330 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
12 331 Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
13 332 Par priekšfinansējumu projektam „Gribu – Varu – Daru”
14 333 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu


Printēt