A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 17.jūlija protokols Nr.9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 299 Par grozījumiem  Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. lēmumā „Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu”
2 300 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu
3                            301 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu     
4 302 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanuteritorijas kopšanai Cēsu pilsētā
5 303 Par papildus finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
6 304 Par nolikuma „ Īsfilmu konkursa  skolēniem „ Mirklis profesijā” nolikums”  apstiprināšanu
7 305 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2014. gada  25.jūlija līdz 31.augustam 
8 306 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
9 307 Par  grozījumiem  „Cēsu Kultūras un Tūrisma centra”  kultūras pasākumu budžetā
10 308 Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
11 309 Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis , Cēsu novadā
12 310 Par amata vienību izveidošanu
13 311 Par zemes vienības „Jaunozoliņi viens”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā, lietošanas tiesību izbeigšanu
14 312 Par ēdināšanas maksas noteikšanu dienas nometnes „Darot gūstu” dalībniekiem  Līvu pamatskolā             
15 313 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
16 314 Par nekustamā īpašuma Zeltkalna iela 5, Cēsis, Cēsu nov., atpirkšanu un cenas apstiprināšanu
17 315 Par servitūta līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centru”
18 316 Par grozījumu Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr. 289 „Par vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu”
19 317 Par ielu tirdzniecības vietas saskaņošanu
20 318 Par finansējuma piešķiršanu Cēsu Mākslas festivālam
21 319 Par Vidzemes koncertzāles „Cēsis” telpu izmantošanu Cēsu Mākslas festivālam


Printēt