A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 26.jūnija protokols Nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 271 Par  būvniecības  radīto seku novēršanu  Vaives ielā 7B, Cēsīs, Cēsu novadā
2 272 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Piebalgas iela 5-4, Cēsis, Cēsu nov. nenodošanu atsavināšanai
3 273 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” stratēģijas apstiprināšanu
4 274 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu
5 275 Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS"
6 276 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373  „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
7 277 Grozījums Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumā Nr.196 „Par Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”
8 278 Par Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmuma Nr.173 (prot. Nr.6, 5.p.) „Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
9 279 Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu
10 280 Par Cēsu pilsētas satiksmes organizācijas attīstības koncepcijas realizāciju
11 281 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas „Baznīcu dienām 2014”
12 282 Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2014.gada 1.jūlija līdz 24.jūlijam.
13 283 Par nolikuma „Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” apstiprināšanu
14 284 Par nolikuma „Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” apstiprināšanu
15 285 Par ēdināšanas maksas noteikšanu Aerobikas festivāla dalībniekiem Līvu pamatskolā
16 286 Par  maksas pakalpojumu apstiprināšanu Aerobikas festivāla dalībniekiem Līvu pamatskolā
17 287 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
18 288 Par zemes gabala Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu īpašumā Cēsu novada pašvaldībai
19 289 Par vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu
20 290 Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’  telpu un aprīkojuma nomas maksas noteikumu un biļešu cenu politikas apstiprināšanu
21 291 Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība  Cēsu novadā” iesniegšanu
22 292 Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu nov., daļai ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs
23 293 Par grozījumiem 01.04.2010. Cēsu novada domes lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu transporta līdzekļiem”
24 294 Par Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
25 295 Par ielu tirdzniecības vietas saskaņošanu
26 296 Par telpas Nr.1  nedzīvojamā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
27 297 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu
28 298 Par Cēsu novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu


Printēt