A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 15.maija protokols Nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 209 Par mantas nodošanu
2 210 Par finansiālu atbalstu VIII Latvijas Baptistu draudžu Dziesmu svētku rīkošanai
3 211 Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
4 212 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības Jurģu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., daļai  
5 213 Grozījumi Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumā Nr. 226 „Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu”
6 214 Par pašvaldības autoceļu remontu prioritāšu saraksta apstiprināšanu Vaives pagastā
7 215 Par pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas un izbūves prioritāšu saraksta apstiprināšanu Cēsu pilsētā
8 216 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dalību Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā
9 217 Par tirdzniecības kioska, kadastra apzīmējums 42010051605002, un tam pieguļošās teritorijas Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
10 218 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu valsts ģimnāzijas ECDL eksaminācijas centram
11 219 Par Cēsu novada domes 17.04.2014. lēmuma Nr. 204 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr. 625  „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”” atzīšanu par spēkā neesošu un 30.12.2011. Telpu nomas līguma Nr. 663/2011/2-7 izbeigšanu pirms termiņa
12 220 Par Cēsu novada domes 17.04.2014. lēmuma Nr. 206 „Grozījumi 01.12.2011. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 599  „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Valsts meža dienestam” atzīšanu par spēkā neesošu un  grozījumiem 01.12.2011. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 599 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Valsts meža dienestam”
13 221 Par inženierbūves - dūmeņa demontāžu Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā
14 222 Par vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
15 223 Par grozījumu Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr. 8 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., pārdošanu” un 03.02.2014. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 69/2014/2-10 atcelšanu
16 224 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
17 225 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 87, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
18 226 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmuma Nr.156 „Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
19 227 Par finansējuma piešķiršanu Vaives pagasta pārvaldei
20 228 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu
21 229 Par  konkursa „Dari Cēsīm” nolikuma apstiprināšanu
22 230 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 28 „Par Simbolikas komisiju”
23 231 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20…””
24 232 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
25 233 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
26 234 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
27 235 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 41 „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
28 236 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 42 „Par konkursa „Būve 20…” komisijas apstiprināšanu”
29 237 Grozījumi Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr.108  „Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”
30 238 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.43  „Par ēku un būvju apsekošanas komisiju”
31239 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 44 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”
32 240 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 45 „Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
33 241 Grozījums Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 30 „Par Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisiju”
34 242 Grozījums  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 29 „Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai ”
35 243 Grozījums  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju”
36 244 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”
37 245 Grozījumi Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr. 117 „Par Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju”
38 246 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju”
39 247 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7„Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014..saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšanu
40 248 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu, tirdzniecības nodevas iekasēšanu un publisko pasākumu organizēšanu Cēsu pilsētas svētku laikā 2014. gada 26.jūlijā
41 249 Par publiskā pasākuma organizēšanu 2014.gada 17.maijā
42 250 Par zemes vienības Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., piekritību pašvaldībai


Printēt