A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 17.aprīļa protokols Nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 182 Grozījums Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.9 „Par klašu komplektu skaitu 2014./2015. mācību gadā”
2 183 Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
3 184 Par zemes reformas pabeigšanai neizmantojamo zemes vienību Vaives pagastā, Cēsu novadā  
4 185 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr. 298 „Cēsu novada pašvaldībai nomā nododamie nekustamie īpašumi”
5 186 Par Cēsu pilsētas domes 14.04.2005. lēmuma „Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, sadalīšanu un jaunu ielu izveidošanu” (prot. Nr.9, 2.punkts) atzīšanu par spēku zaudējušu
6 187 Par nekustamā īpašuma Briežu iela 22, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
7 188 Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 88, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
8 189 Par nolikuma „Skrējiens – nūjošanas pārgājiens Cēsu pavasaris 2014” apstiprināšanu
9 190 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
10 191 Par atlīdzību SIA ”Cēsu Klīnika”  atbildīgajam darbiniekam  
11 192 Par grozījumiem Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr.116 „Par zemes gabala “Kalna Mežmaļi”, Mežmaļos, Vaives pagastā, Cēsu novadā , nomu”
12 193 Par Cēsu novada pašvaldības 2013. gada pārskata apstiprināšanu
13 194 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2013. gada pārskata apstiprināšanu
14 195 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2013. gada pārskata apstiprināšanu
15 196 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 2013. gada pārskata apstiprināšanu
16 197 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas 2013. gada pārskata apstiprināšanu
17 198 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra 2013. gada pārskata apstiprināšanu
18 199 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2013. gada pārskata apstiprināšanu
19 200 Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2013. gada pārskata apstiprināšanu
20 201 Par mantas nodošanu
21 202 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.6 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Cēsu novadā 2014.gadā’’ apstiprināšanu
22 203 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
23 204 Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr. 625 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”
24 205 Par grozījumiem Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr. 148 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”
25 206 Par grozījumiem 01.12.2011. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 599 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Valsts meža dienestam””
26 207 Par procentu likmes maiņu
27 208 Par komandējumu


Printēt