A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 27.marta protokols Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 150 Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu
2 151 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu nekustamam  īpašumam „Mežmaļi”, Mežmaļi, Vaives pagasts, Cēsu novads  
3 152 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu  nekustamam  īpašumam Nākotnes ielā 2, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads  
4 153 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu  nekustamam  īpašumam Nākotnes ielā 10, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads  
5 154 Par nedzīvojamas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2201 003, Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšana
6155 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 87, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
7156 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
8 157 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā ”” apstiprināšanu
9 158 Grozījums Cēsu novada domes 11.10.2012. lēmumā Nr. 492 „Par uztura došanas pienākuma vērtību”
10 159 Par komandējumu
11 160 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
12 161 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’
13 162 Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”
14 164 Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 021, Raunas ielā 12 - 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšana
15 165 Par telpu grupas (izglītības iestāde), kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020, Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
16 165 Par zemes gabala Vaļņu ielā 37, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
17 166 Par Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmuma Nr.378 „Par maksas stāvlaukuma statusa nenoteikšanu vieglo automašīnu stāvlaukumam Vaļņu ielā 37, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
18 167 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
19 168 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā
20 169 Par projekta „ Elektromobiļu iegāde  Cēsu novada pašvaldībai” iesniegšanu
21 170 Par projekta „Elektromobiļu  ātrās uzlādes stacijas uzstādīšana Cēsīs” iesniegšanu
22 171 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
23 172 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
24 173 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
25 174 Par darba grupas izveidošanu Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ izvērtēšanai
26 175 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Cēsu pilsētas SIA „Vinda” peļņas daļu
27176 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2013.gadā
28177 Par „SIA „Cēsu klīnika” attīstības plāna 2014. – 2016. gadam”  apstiprināšanu
29178 Par „SIA „Cēsu klīnika” īstermiņa plāna 2014. gadam”  apstiprināšanu
30 179 Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” peļņas daļu
31 180 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” Stratēģiskā plāna 2014.-2016. gadiem, apstiprināšanu
32 181 Par projekta „Sālsmaize” iesniegšanu valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”


Printēt