A  A  A
Lapas karte






Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes








Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 6.marta protokols Nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
198 Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai „Jaunlejas Daudziešas” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu
2 99 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanuzemes vienības Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov., daļai Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja
3 100 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vaives pagastā, Cēsu novadā  
4 101 Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam "Kārkli" Vaives pagastā, Cēsu novadā
5 102 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
6 103 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
7 104 Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr. 569 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
8 105 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
9 106 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
10 107 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
11 108 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
12 109 Par daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
13 110 Par daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
14 111 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
15 112 Par daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
16 113 Par pirmsskolas grupas atvēršanu Cēsu 2.pamatskolā
17 114 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
18 115 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju”
19 116 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
20 117 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
21 118 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 33 „Par pārstāvja deleģēšanu apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā”
22 119 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
23 120 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
24 121 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 27 „Par Personāla jautājumu komisiju”
25 122 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”
26 123 Grozījumi Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.3  „Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju”
27 124 Grozījumi Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr.108  „Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”
28 125 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju”
29 126 Grozījumi Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr. 146 „Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu”
30 127 Grozījumi Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr. 145 „Par konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un nolikuma apstiprināšanu”
31 128 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 45 „Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
32 129 Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
33 130 Par dzīvojamās telpas Nr.3  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
34131 Par dzīvojamās telpas Nr.4 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņā pagarinājumu
35 132 Par vieglās automašīnas OPEL VECTRA nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
36 133 Par Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu
37 134 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
38 135 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ata Kronvalda  ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., pārdošanu
39 136 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
40 137 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu
41 138 Par nedzīvojamas telpas Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei
42 139 Par nedzīvojamas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2201 003, Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
43 140 Par tirdzniecības kioska un pieguļošās teritorijas Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, iznomāšanu
44 141 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
45 142 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2014.gada investīciju plāna saskaņošanu
46 143 Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
47 144 Par komandējumu
48 145 Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošajos noteikumos Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu
49 146 Par nolikuma  „Grozījumi iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikumā”  apstiprināšanu
50 147 Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr.363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
51 148 Par aizņēmumu pašvaldības prioritārā projekta  „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide”  realizācijai
52 149 Par projekta „Senāk  un tagad...” iesniegšanu un realizēšanu sadarbībā ar valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmā ERASMUS+ – KA1 jauniešu apmaiņa


Printēt