A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 13.februāra protokols Nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 59 Par Cēsu novada domes 28.06.2012. lēmuma Nr. 299 „Par pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai” atzīšanu par spēku zaudējušu
2 60 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu  
3 61 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģijas izstrādāšanu 2014.-2016.gadam
4 62 Par Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam apstiprināšanu
5 63 Par grozījumiem līgumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā
6 64 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  nekustamajam  īpašumam „Bērzi 1”, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā  
7 65 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  nekustamajam  īpašumam „Ģūģeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā  
8 66 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  nekustamajam  īpašumam „Ķiberi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā  
9 67 Par zemes ierīcības projekta Vaives ielā 31, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
1068 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1169 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1270 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1371 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1472 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1573 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1674 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
17 75 Par daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
18 76 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
19 77 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
20 78 Par nekustamā īpašuma nodokļa daļēju atvieglojumu piešķiršanu
21 79 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu 
22 80 Par daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
23 81 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
24 82 Par debitoru parāda dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BETONPROFS”
25 83 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
26 84 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
27 85 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikumā
28 86 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
29 87 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
30 88 Par telpu grupas (kafejnīca) Raunas iela 12-3, Cēsis, Cēsu novads nomas maksu
31 89 Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 021, Raunas ielā 12-3, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
32 90 Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā, izveidojot Komunikācijas nodaļu
33 91 Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā, izveidojot Cēsu novada Būvvaldi
34 92 Par nekustamā īpašuma Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu iznomāšanā
35 93 Par naudas soda samazināšanu
36 94 Par  Vaives pagasta pārvaldes amata vienību saraksta apstiprināšanu
37 95 Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli
38 96 Par komandējumu uz Lietuvu


Printēt