A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 23.janvāra protokols Nr.1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 1 Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumā Nr. 387 „Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ dibināšanu”
22 SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ pamatkapitāla palielināšanu
33 Par atlīdzību atbildīgajam darbiniekam SIA „Vidzemes koncertzāle”
44 Par daudzfunkcionālā  centra „Vidzemes  mūzikas un kultūras  centrs”  darbības stratēģijas 2014-2024 gadiem aktualizāciju
55 Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība” vadītāju
66 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
77 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 1/8 domājamās daļas zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., pārdošanu
88 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., pārdošanu
99 Par klašu komplektu skaitu 2014./2015. mācību gadā
1010 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”
1111 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
1212 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ozolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.  
1313 Par  nosaukumu piešķiršanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošiem nekustamajiem īpašumiem Vaives pagastā, Cēsu novadā
1414 Par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā
1515 Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr. 363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
1616 Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs”
17 17 Par vecāku maksas noteikšanu  Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās
18 18 Par projekta „Next Stop – Luck” („Nākamā pietura – Veiksme”) realizēšanu sadarbībā ar valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmā Jaunatne darbībā – Eiropas brīvprātīgais darbs
19 19 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu
2020 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
2121 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
22 22 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
23 23 Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
24 24 Par Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
25 25 Par Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
26 26 Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
2727 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
2828 Par Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
2929 Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
3030 Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
3131 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
32 32 Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
33 33 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
34 34 Par Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
35 35 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
3636 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
3737 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
3838 Par priekšfinansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātē „ Skolu daudzpusējās partnerības” projektam Nr.2012-1-GR1-COM06-10081 3
3939 Par nolikuma „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu
40 40 Par pašvaldības iestādes „Cēsu pilsētas pansionāts” direktora mēnešalgu
4141 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktora mēnešalgu
4242 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora mēnešalgu
4343 Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām
4444 Par Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgām
4545 Par pašvaldības iestādes „Cēsu Pieaugušo izglītības centrs” direktora mēnešalgu
4646 Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr. 343 „Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora mēnešalgu”
4747 Grozījumi Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr.400 „ Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu”
4848 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 10 „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”
4949 Grozījumi Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
5050 Par nedzīvojamas ēkas Uzvaras bulvārī 26, Cēsīs, Cēsu novadā pirkšanu
5151 Par telpu Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā
5252 Par nekustamā īpašuma Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu           
5353 Par dalības  maksas apstiprināšanu „XVI Akordeonistu festivālā”
5454 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības 28.12.2013. lēmumā Nr.553 „ Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS””
5555 Par Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku
5656 Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli
57 57 Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli
5858 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu” apstiprināšanu


Printēt