A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 28.decembra protokols Nr.24

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 541 Par atļauju organizēt totalizatoru Uzvaras bulvārī 4, Cēsīs
2 542 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45, Cēsīs, Cēsu nov.,  sastāvā esošas  ēkas  ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002, piespiedu sakārtošanu
3 543 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Šķūņu  ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu
4 544 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu
5 545 Par grozījumiem Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr.567 „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., nomu”
6 546 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2014.gada 17.jūnija līdz 2014.gada 31.augustam
7 547 Par līdzdalību projektā „ Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”
8 548 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
9 549 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
10 550 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
11 551 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
12 552 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
13 553 Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama  īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”
14 554 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 14  „Par pagaidu garāžas Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
15 555 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma -  dzīvokļa Nr.4 un Nr.6,  Egļu  ielā 3,   Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
16 556 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 1/8 domājamās daļas zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
17 557 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
18 558 Par sabiedriskās tualetes Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanas maksas apstiprināšanu
19 559 Par Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošo noteikumu Nr.38 „Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu” precizēšanu
20 560 Par Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmuma Nr.84 „Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 12/100 domājamo daļu nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes nomas līguma Nr.2-7-11/2009 izbeigšanu pirms termiņa
21561 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, Cēsu nov., 12/100 domājamo daļu nomu
22 562 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta„Cēsu profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” īstenošanai
23 563 Par grozījumiem Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr. 392 „Par Cēsu novada pašvaldības skolēnu autobusa nomas maksas noteikšanu”
24 564 Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.04.2013. lēmumā Nr. 143 „Par Vaives tautas nama telpu nomu”
25 565 Par grozījumiem Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr. 149 „Par Cēsu novada pašvaldības automašīnas VW Transporter nomas maksas noteikšanu”
26 566 Par Cēsu novada domes 26.01.2012. lēmuma Nr. 40 (prot.Nr.2, 19.p.) „ Par Cēsu novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamo īpašumu piegulošās teritorijas kopšanai” atzīšanu par spēkā neesošu
27 567 Par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu
28 568 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Līgatnes ielā 62, Cēsīs, Cēsu nov.
29 569 Par naudas balvu
30 570 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.45 „Grozījumi Cēsu novada 31.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” apstiprināšanu
31 571 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” paskaidrojuma raksta precizēšanu
32 572 Par Cēsu novada domes 21.11.2013.saistošo noteikumu Nr.39 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem” precizēšanu


Printēt