A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 12.decembra protokols Nr.22

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 507 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas  izsoles rezultātu apstiprināšanu
2 508 Par nekustamā īpašuma Lauku iela 9A, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
3 509 Par neapbūvēta zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
4 510 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu
5 511 Par Cēsu novada domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 35 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””  
6 512 Par alkoholisko dzērienu lietošanu 2013.gada 31.decembrī Jaungada sagaidīšanas pasākumā Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā
7 513 Par nekustamā īpašuma „Veclejas Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
8514 Par grozījumiem Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nolikumā
9 515 Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs”
10 516 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”
11 517 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
12 518 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 38 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām”
13 519 Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
14 520 Par palīgēkas demontāžu Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
15 521 Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
16 522 Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomas termiņa pagarinājumu
17 523 Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē „Lācīši”
18 524 Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās
19 525 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 44 „Grozījums Cēsu novada domes 11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” apstiprināšanu
20 526 Par kompensācijas piešķiršanu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem zemes gabalā Krasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov.  
21 527 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Avotu ielā 44, Cēsīs, Cēsu nov.  
22 528 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.  
23 529 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Katrīnkalna, Sila, Krūmiņu un Pētera ielā Cēsīs, Cēsu nov.  
24 530 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ābolu ielā 2B, Cēsīs, Cēsu nov.  
25 531 Par dalības maksas apstiprināšanu starptautiskajā basketbola turnīrā ”Cēsu kauss - 2014”
26 532 Par grozījumiem SIA „Cēsu siltumtīkli” nomā nododamo pamatlīdzekļu sarakstā
27 533 Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā  „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
28 534 Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs”
29 535 Par ūdenssaimniecības maksas pakalpojumiem Vaives pagastā, Cēsu novadā
30 536 Par Cēsu novada domes 31.10.2013.saistošo noteikumu Nr.31 „Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadapašvaldības teritorijā” precizēšanu
31 537 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
32 538 Par nekustamā īpašuma „Kārklinieki” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
33 539 Par precizējumiem deleģēšanas līgumā ar SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS"
34 540 Par zemes vienību Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu novadā


Printēt