A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 21.novembra protokols Nr.20

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 466 Par atļauju organizēt totalizatoru un derības Lenču ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā
2467 Par zemes ierīcības projekta Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
3468 Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
4469 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
5470 Par zemes ierīcības projekta Valmieras ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
6 471 Par Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”  
7 472 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.37 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
8 473 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.38  „Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu” apstiprināšanu
9 474 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 39 „Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 24„Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem” apstiprināšanu
10 475 Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 630 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licences, licences kartītes un dublikātu izsniegšanas un pārreģistrācijas maksu Cēsu novadā” apstiprināšanu”
11 476 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 40 ”Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 45 “Sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
12 477 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.41 „Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi ”” apstiprināšanu  
13 478 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
14 479 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.06.2012. lēmumā Nr. 300 ,,Par SIA,, Cēsu siltumtīkli” 2012.gada investīciju plāna saskaņošanu”
15 480 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.04.2013. lēmumā Nr.174 ,,Par SIA ,,Cēsu siltumtīkli” 2013. gada investīciju plāna saskaņošanu”
16 481 Par SIA  „Cēsu siltumtīkli” 2013. gadā ieguldīto investīciju Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmā saskaņošanu
17 482 Par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu
18 483 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā Nr. 170 ,,Par SIA ,,LNB Cēsu Mācību un Ražošanas Uzņēmums” pieslēgšanu pie Cēsu pilsētas centrālās siltumapgādes”
19 484 Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumā Nr. 387 „Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ dibināšanu”
20 485 Par grozījumiem Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr. 559 „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”
21 486 Par  amata vienību izveidošanu Cēsu novada izglītības iestādēs
22 487 Par projekta „Cēsu viduslaiku pils konservācija-restaurācija reģiona sociālekonomiskai attīstībai” iesniegšanu EEZ finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projektu konkursam
23 488 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību saraksta apstiprināšanu
24 489 Par mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un apstiprināšanas kārtību Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs
25 490 Par projekta pieteikuma „ Cēsu profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
26 491 Par nolikuma  „Grozījumi „ Iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikumā””   apstiprināšanu
27 492 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2013. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
28 493 Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu biedrībai svētku pasākuma organizēšanai
29 494 Par papildus finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
30 495 Par grozījumu Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.621 „Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra nolikuma apstiprināšanu”
31 496 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu Pieaugušo izglītības centrā
32 497 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
33 498 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
34 499 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
35 500 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
36 501 Par uzkrātajām izmaksām objektā „Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja krājuma glabātuves jaunbūve Pils ielā 1, Cēsīs”
37 502 Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.06.2013. lēmumā Nr.207 „ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sporta klubam „Lekrings” no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”
38 503 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.43 „Grozījumi Cēsu novada 31.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” apstiprināšanu


Printēt