A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 31.oktobra protokols Nr.19

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 422 Par Cēsu kultūras stratēģijas 2014.-2019.gadam izstrādi
2 423 Grozījums Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumā Nr.196 „Par Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”
3 424 Par Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes pabeigšanas nosacījumiem
4 425 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Šķūņa ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
5 426 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Šķūņa ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
6 427 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
7 428 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu.
8 429 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 26 „Grozījums Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”” apstiprināšanu
9 430 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu
10 431 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 28 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”” apstiprināšanu
11 432 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 29 „Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” ” apstiprināšanu
12 433 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.23 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”” apstiprināšanu
13 434 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.31 „Pašvaldības nodeva par  tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu
14 435 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 32 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai”  apstiprināšanu
15 436 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 33 „Grozījumi Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
16 437 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.34 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā ”” apstiprināšanu
17 438 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.35 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību ”” apstiprināšanu
18 439 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.36 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņa noteikšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu
19 440 Par  finansējumu  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
20 441 Par projekta „Apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa  Cēsīs, 1. kārta”  ” iesniegšanu
21 442 Par projekta „Apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa  Cēsīs, 2. kārta”  ” iesniegšanu
22 443 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu
23 444 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu  SIA „ALTEHS”
24 445 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu
25 446 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu
26 447 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu
27 448 Par debitoru parāda dzēšanu SIA Datoru Tehnoloģiskais Centrs
28 449 Par debitoru parāda dzēšanu SIA Danlat Group Latvija
29 450 Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
30 451 Par pabalsta 100 gadu jubilejā piešķiršanu
31 452 Par zemes vienības ar adresi Leona Paegles iela 19B, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu
32453 Par neapbūvēta zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību izsoli
33 454 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu valdījumā, daļas - lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un Cēsu Profesionālās vidusskolas valdījuma un lietošanas tiesību izbeigšanu uz to
34 455 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
35 456 Par pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanas maksas pakalpojumu Cēsu 2.vidusskolā
36 457 Par Cēsu novada pedagogu konkursu “Inovatīvs labās prakses piemērs”
37 458 Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem
38 459 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2009.gada 12.novembra lēmumā Nr.370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības  iestādēs un pirmsskolas grupās” ”
39 460 Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS"
40 461 Par amata vienības likvidēšanu Cēsu novada pašvaldībā
41 462 Par komandējumu uz  Zviedriju
42 463 Par konkursa ‘’Būve 2013’’ rezultātiem
43464 Par Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
44 465 Par finansējuma piešķiršanu projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” realizācijai


Printēt