A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 10.oktobra protokols Nr.18

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 385 Par daļēju atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
2 386 Par stratēģiski svarīgu nozari un īpašumu Cēsu novada pašvaldībā
3 387 Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ dibināšanu
4 388 Par Rāmuļu pamatskolas Attīstības plāna apstiprināšanu
5 389 Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas A programmu saskaņošanu
6390 Par zemes ierīcības projekta Eduarda Veidenbauma ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
7 391 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Magoņu ielā 10 un Magoņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov.  
8 392 Par Briežu ielas 18A, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanu
9 393 Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 142/300 domājamo daļu nomu
10 394 Par zemes gabala Stacijas laukumā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
11 395 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” 
12 396 Grozījumi Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
13 397 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma nodošanu valdījumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
14 398 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.9 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” apstiprināšanu
15 399 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumi Nr. 23  „„ Par Cēsu novada 03.09.3009.Saistošo noteikumu Nr. 7 „ Pašvaldības nodeva par dokumentu un apstiprinātu to kopiju saņemšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”
16 400 Par grozījumiem 02.12.2002. nekustamā īpašuma „Lejas Luksti”, Vaives pag., Cēsu nov. nomas līgumā
17401 Par nekustamā īpašuma Lauku iela 9A, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
18 402 Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr. 94 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku amata vienībām”
19 403 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
20 404 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
21 405 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
22 406 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
23 407 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
24 408 Par projekta „Aicināti draudzībā: Ziemas versija” iesniegšanu valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmā  Jaunatne darbībā – jauniešu apmaiņa.
25 409 Par  ēdināšanas maksas noteikšanu skolēniem – GLOBE konferences dalībniekiem Rāmuļu pamatskolā
26 410 Par maksas pakalpojumu noteikšanu lielformāta krāsu rasējumu izdrukai
27 411 Grozījumi Cēsu novada domes  16.09.2010. lēmumā Nr. 530  „Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti”
28 412 Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
29 413 Par komisijas izveidošanu
30 414 Grozījumi Cēsu novada domes 29.08.2013.sēdes lēmumā Nr.330 „Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā”
31 415 Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.11.2012. sēdes lēmumā Nr. 557 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu nolikumu 2013.gadam apstiprināšanu”
32 416 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” apstiprināšanu 
33 417 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
34 418 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2013./2014. gada apkures sezonā apstiprināšanu
35 419 Par 2014.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
36 420 Par grozījumiem Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr.167 „Par zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā , daļas nomu”
37 421 Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam "Pavasari" Vaives pagastā, Cēsu novadā


Printēt